กระทรวงแรงงาน ย้ำผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา มีผลให้ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน ต้องจ่ายค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ โดยคำนวณได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหารด้วยจำนวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ลูกจ้างทำได้ภายใน 8 ชั่วโมงทำงาน ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงขณะนี้ กสร. ยังไม่ได้รับแจ้งหรือรับคำร้องกรณี ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตน และผู้ว่าจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านตามอัตราที่กฎหมายกำหนดสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546