การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (FBL)

การขอสิทธิให้ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือถือหุ้น 100% นั้น จะต้องยื่นขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีการตั้งขึ้นเพื่อสงวนสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจบางประเภทให้สำหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย โดยรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจะจำกัดประเภทกิจกรรมธุรกิจที่บริษัทต่างชาติสามารถประกอบได้

คำจำกัดความของ "คนต่างด้าว"

ตามกำหนดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  • คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมาย แต่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
  • กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น ที่ร่วมกันดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง แล้วก่อตั้งเป็นนิติบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
  • ลงทุนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นทำโดยหรือถือโดยผู้ถือหุ้นตามบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
  • บุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนหรือเป็นผู้จัดการถือหุ้น
  • โดยมีทุนครึ่งหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ของการลงทุนโดยถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยในกรณีที่ 3

ประเภทของธุรกิจ

ธุรกิจบางประเภทจะสงวนไว้สำหรับคนไทย ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ข้อแตกต่างระหว่าง FBL และ Thai LLC

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดกระบวนการสำหรับคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศว่า คณะกรรมการจะต้องจัดการเอกสารให้ครบนับจากวันส่งใบสมัครภายใน 60 วัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสมัครโดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

รูปแบบธุรกิจที่ต้อง
ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บริษัทที่จัดตั้งใหม่

โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

สำนักงานตัวแทน

Representative Office

สาขาของบริษัทต่างชาติ

Branch Office

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Board of Investment