การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท