การประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่

ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ ไม่เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.dbd.go.th