บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

tel095-793-7000

จดทะเบียนบริษัทจัดหางาน

ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานและการขอมีบัตรประจำตัว (จง.8 และจง.17) ให้ยื่นคำขออนุญาตได้ 2 กรณี ดังนี้
- 1. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
- 2. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต/บริษัทจัดหางานมีสถานที่ตั้งสำนักงานจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

 

ต้องขอใบอนุญาติจาก สนง.จัดหางานก่อน ถึงใช้คำว่า "จัดหางาน" ได้ในชื่อบริษัท

 

คุณสมบัติของลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน
       ลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 9(ยกเว้น ข้อ(1)และ(2)) ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน
(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
(7) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(8)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรณีตัวแทนจัดหางานต้องมีหลักประกันเป็นจำนวนห้าหมื่นบาทวางให้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน
       ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานฯ ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
(1) แบบคำขอจดทะเบียนลูกจ้าง (จง.8) หรือแบบคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานฯ(จง.9) และแบบคำขอมีบัตรประจำตัว (จง.17)
(2) สำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (จง.6) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
(3) กรณีจดทะเบียนตัวแทนฯ ต้องมีหลักประกันห้าหมื่นบาท (เงินสด พันธบัตรรัฐบาลหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร)
(4) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้าง/ตัวแทนที่ขอจดทะเบียนพร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ชุด
(5) หนังสือรับรองว่าไม่เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางาน กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการนิติบุคคลซึ่งถูเพิกถอนใบอนุญาติจัดหางานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศและจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
(6) ใบรับรองแพทย์ ของลูกจ้าง/ตัวแทน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(7) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4x6 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(8) หนังสือมอบอำนาจจากผู้รับใบอนุญาตพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดำเนินการ
       (1) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของลูกจ้างฝตัวแทนที่ขอจดทะเบียน โดยส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติยังสถานีตำรวจท้องที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติจากกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
(3)กรณีจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานให้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันในกรณีที่เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร โดยขอหนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อรับรองสัญญาค้ำประกัน
(4) การพิจารณา โดยรวบรวมเอกสารประกอบและผลการตรวจสอบฯ เสนอทะเบียนจัดหางานพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ระยะเวลาการอนุญาต
       การจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานไม่มีระยะเวลาการอนุญาต สำหรับบัตรประจำตัวลูกจ้าง/ตัวแทนมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก
การรับใบแจ้งจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนและบัตรประจำตัว
       กรณีผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการไม่สามารถมารับใบรับแจ้งการจดทะเบียนและบัตรประจำตัวให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับอำนาจ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯและบัตรประจำตัว
ระยะเวลาการดำเนินการ
       ไม่่เกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
       - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน       รายละ 500 บาท
- ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวฯ      ฉบับละ 100 บาท

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำงาน..........แบบนี้จะจดเป็นอะไรดี

จดทะเบียนบริษัท
เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมากและปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียน

MORE

บริการอื่นๆและบัญชี
บริการจัดทำบัญชีและภาษี พร้อมนำส่งสรรพากร จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

MORE

บริการขอใบอนุญาตธุรกิจ
บริการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงงาน ท่องเที่ยว ใบอนุญาต อย. สคบ. ขอวีซ่า work permit ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

MORE

โปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทพร้อมทำบัญชี รับเว็บไซต์ฟรี

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

computers

โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

ประมูลงาน ยื่นซองเสนอราคา เสนองานบริษัท...ต้องรีบจดทะเบียนนิติบุคคล

รับทำงาน..............แบบนี้จะจดเป็นอะไรดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้าจดทะเบียนบริษัทที่ไหน? จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน? จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่? ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม? จะเริ่มทำบัญชียังไง? ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี? มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม? การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร? ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่? ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม? ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง? กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ? จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร? ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่?
950x200_free-consultation

ความคิดริเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมจดทะเบียนบริษัท

สำหรับใครหลายๆคนที่กำลัง มีความคิดที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้วยเนื่องอาจมีเหตุผล เช่น มีเพื่อนเป็นจัดซื้อมีคนรู้จักที่จะคอยหยิบยื่นงาน ออกมาให้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราไม่ได้นับการเริ่มต้นทำธุรกิจ จาก 0 อาจจะเริ่มนับ ที่ 2,3,4,5 เลย แต่อย่าลืมว่าเราเองก็ต้องรู้จักการหาลูกค้าได้ด้วยตัวเอง เพราะสักวัน เราอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนรู้จักแต่เราจะต้องยืนได้ด้วยความสามารถของเรานะครับ การที่จะมีบริษัท การจดทะเบียนบริษัท นั้นไม่ใช้เรื่องยาก...อ่านต่อ

รับจดทะเบียนบริษัท

240x150_reservation_name_dbdสำหรับบริการจดทะเบียนบริษัท เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของระยะเวลาและสถานที่ บางท่านอาจจะไม่สะดวกทั้งเวลาและสถานที่ทำให้ธุรกิจของท่านอาจเสียโอกาศทางธุรกิจก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ ทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะเสนอ บริการ ต่างๆ เข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระ ขั้นตอนการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า อีกทั้งเพื่อความถูกต้อง ตรงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบริการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลอดจนลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงตลอดไป