จดทะเบียนบริษัท ตาก

/, ภาคตะวันตก/จดทะเบียนบริษัท ตาก

จดทะเบียนบริษัท ตาก

tel095-793-7000

line-cbg1

ตราประจำจังหวัดตาก
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 • ตราประจำจังหวัด: รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกบนคอช้าง
 • ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว (Bauhinia sp.)
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด: แดง (Xylia kerrii)
 • คำขวัญประจำจังหวัด: ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
รับจดทะเบียนบริษัทตาก จดทะเบียนบริษัทตาก รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดตาก จดทะเบียนบริษัทจังหวัดตาก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนตาก รับทำบัญชีตาก ทำบัญชีตาก รับวางระบบบัญชีตาก วางระบบบัญชีตาก รับตรวจสอบบัญชีตาก ตรวจสอบบัญชีตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอวังเจ้า
บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ยินดีให้บริการ
1. งานด้านจดทะเบียนธุรกิจ ทุกประเภท
1.1
จดทะเบียนบริษัทจำกัด
1.2
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.3
จดทะเบียนใบทะเบียนพณิชย์ (ร้านค้า)
1.4
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.5
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1.6
จดทะเบียนบริษัทมหาชน
2.
งานด้าน บัญชี
2.1
รับวางระบบบัญชี ทั้งระบบ หรือ เฉพาะ แผนก
2.2
รับจัดทำบัญชี รายเดือน รายปี ทำงบส่งผู้บริหาร
2.3
รับตรวจสอบบัญชี ตรวจกิจการ ( BOI ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประสบการณ์ งานตรวจ บริษัท องค์กร ขนาดใหญ่)
3.
งานด้าน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน "เอ็นจีโอ" (NGOs)
3.1
ให้คำปรึกษา งานจัดตั้ง มูลนิธิ และ สมาคม
3.2
ให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนา การดำเนินงาน ของ มูลนิธิ และสมาคม
3.3
ให้คำปรึกษา การขออนุญาต ดำเนินงาน ของ องค์กรพัฒนาเอกชน "เอ็นจีโอ" (NGOs)
4.
งานบริการ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนิน ธุรกิจ
4.1
กาจดเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มสาขา เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้กรรมการ เข้า-ออก แก้อำนาจกรรมการ เปลี่ยนชื่อบริษัท แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
4.2
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอบัตร นำเข้า-ส่งออก ขอใบอนุญาตธุรกิจท่องเที่ยว
4.3
งานแปล และรับรองเอกสาร เอกสารราชการ การรับรองสัญชาติ
4.4
งานจดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า
4.5
งานขออนุญาตธุรกิจต่างด้าว ขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน ( BOI )
4.6
ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
5
งานบริการ ด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ
5.1
ที่ปรึกษา ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวผลิตภัณฑ์
5.2
ที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย การร่างสัญญา กฎหมายแรงงาน
5.3
ที่ปรึกษา ด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเขียนแผนเพื่อยื่นขอสินเชื่อ
จดทะเบียนนิติบุคคล ทุกประเภท และให้ทาง ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป ดูแลบัญชี รับฟรี
1.ค่าออกแบบ เว็บไซต์ มูลค่า 5,900 บาท
2.โดเมน .com .net .biz .org .info 1ปี มูลค่า 450 บาท
3.พื้นที่ โฮสติ้ง สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 1 Gb 1ปี มูลค่า 1,000 บาท
4.ระบบ อีเมล์ บริษัท มูลค่า 2,000 บาท

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฟรี ได้ที่
บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2914-7962-4 สายด่วน 090-665-9488, 094-491 4333
โทรสาร 0-2914-6688 http://www.chonlatee.com Email [email protected]

รับจดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดตาก ทั้ง 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้านแบ่งเป็น
TAK PROVINCE จังหวัดตาก (๙ อำเภอ)

 • ๖๘.๑ Mueang Tak District อำเภอเมืองตาก
 • ๖๘.๒ Ban Tak District อำเภอบ้านตาก
 • ๖๘.๓ Mae Ramat District อำเภอแม่ระมาด
 • ๖๘.๔ Mae Sot District อำเภอแม่สอด
 • ๖๘.๕ Phop Phra District อำเภอพบพระ
 • ๖๘.๖ Sam Ngao District อำเภอสามเงา
 • ๖๘.๗ Tha Song Yang District อำเภอท่าสองยาง
 • ๖๘.๘ Umphang District อำเภออุ้มผาง
 • ๖๘.๙ Wang Chao District อำเภอวังเจ้า

จดทะเบียนบริษัท

ในการจดทะเบียนบริษัท ถ้าได้ดําเนินการทุกขั้นนตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทํา หนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายใน วันเดียวก็ได้ 

 • ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
 • ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ ได้ประชุมกันนั้น
 • ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
 • กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชําระเงินค่าหุ้นเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจํากัด

 • ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
 • ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน,E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
 • วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค่า *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดวัตถุที่ประสงค์*
 • ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ํากว่า 5 บาท)
 • ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจํานวนหุ้นที่ผู้เริ่มกอการจองซื้อไว
 • ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
 • อากรแสตมป์ 200 บาท
 • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 • ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
 • รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ) *ดูตัวอย่างการกําหนดอํานาจกรรมการ*
 • ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
 • ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 • ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดดวงตรา*
 • ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สาขา

บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอํานาจกรรมการไม่ได้กําหนดให้ต้อง ประทับตราสําคัญด้วย

tel095-793-7000

line-cbg1

About the Author: