Slide Background
รับจดทะเบียนบริษัท

การเปิดบริษัท เป็นของตนเอง แน่นอนว่าตั้งแต่เริ่มคิดจะเปิดบริษัท เรื่องของขั้นตอนและวิธีการต่างๆ จะเริ่มซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น

"เวลา" คือ​ สิ่งมีค่า​ งานจดทะเบียนบริษัท

ให้เราดูแลคุณ​ คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

Slide Background
รับจดทะเบียนบริษัท 2 คน

ตามที่กฏหมายได้มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป กำหนดให้

จดทะเบียนบริษัท ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 2 คนได้

ให้เราดูแลคุณ​ คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

Slide Background
รับทำบัญชี ยื่นภาษี

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ รายเดือน/รายปี เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีอย่างมืออาชีพ

ปิดงบการเงิน ทำบัญชี รายเดือน/รายปี

ให้เราดูแลคุณ​ คุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป.

ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภททั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบ ภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาดสื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมด้วย บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรง ไปตรงมา

รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด

มาดูกันตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดบริษัทใหม่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง นอกจากนี้ยังลดจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 3 คนลดเหลือ 2 คน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเอกสารที่ต้องจัดทำยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัท ด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อ และปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เนตทางเว็บไซต์http://www.chonlatee.com ซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้น เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน

2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ์และเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน

3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ

4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม

5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป

6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ นำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน หลังจากการประชุมตั้งบริษัท

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อมูลที่ต้องใช้

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ( ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด )
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
4. ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีวะ จำนวนหุ้นของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียน จะต้องมาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว ทางบริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการแทนท่าน เพียงแต่ท่านจะต้องเตรียมการข้อมูลดังต่อไปนี้ มายังทางบริษัทฯ

บริการของเรา

เราคือ สำนักงานบริหารธุรกิจ แบบครบวงจร

จดจัดตั้งนิติบุคคล

บริการจดจัดตั้งนิติบุคคลทุกประเภท ทั่วไป ราคายุติธรรม บริการครบ จบที่เดียว จดบริษัทจำกัด จดห้างหุ้นส่วนจำกัด จดจัดตั้งสมาคม จดทะเบียนมูลนิธิ ฯลฯ

งานแก้ไขทะเบียนธุรกิจ

บริการแก้ไขทะเบียนธุรกิจทุกประเภท แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขที่ตั้ง และแก้ไขข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการ ยื่นแจ้งปิดบริษัท บริการทั่วประเทศ

จัดทำบัญชี / ภาษี / ปิดงบการเงิน

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ รายเดือน/รายปี เราคือ สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการ ทำบัญชี ทุกประเภทธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีอย่างมืออาชีพ

ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟิก

บริการออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจของท่านให้สามารถวิ่งทันกระแสออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้ไม่ตกกระแส

บุคลากรของเราเป็นผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกับทางกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี(CPD) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบระดับหัวหน้ามาเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กับลูกค้า โดยต้องมีการทำสัญญาและวางเงินค้ำประกันทำให้เกิดความรับผิดชอบสูง เน้นการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งการบริการมากกว่าและดีกว่า เช่น

1. ลูกค้าที่ใช้บริการงานจดทะเบียนและทำบัญชีจะได้สิทธิ์ทำเว็บไซต์ฟรี 1 ปี
2. บริการออกแบบ โลโก้ นามบัตร หัวบิล หัวจดหมาย เพจเฟสบุ๊ค สำหรับธุรกิจ

มุ่งเน้นลูกค้า SME เริ่มใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำบัญชีและภาษี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ มีความต้องการที่ปรึกษาในช่วงเริ่มต้นธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ อาทิ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว สำนักงานประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนาธุรกิจ
ให้เจริญ เติบโต มั่นคง และตลอดไป

คิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรื่องคุณภาพต้องเป็นหนึ่ง มุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า.

เจ้าหน้าที่มืออาชีพ ประสบการณ์สูง
เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินงานที่หลากหลายธุรกิจ เราจึงเชี่ยวชาญและชำนาญพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ได้ตรงกับประเภทธุรกิจของลูกค้า
บริการครบวงจร จบในที่เดียว
เราบริการตั้งแต่เริิ่มจดทะเบียนบริษัท จนถึงการรับทำบัญชีรายเดือน รายปี และปิดงบประจำปี ยื่นภาษี ประกันสังคม
ราคายุติธรรม ประหยัด คุ้มค่า

เพราะเราดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ จึงลดต้นทุนของงานบริการได้อย่างดี

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันตก

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออก

จดทะเบียนบริษัทภาคอีสาน

จดทะเบียนบริษัทภาคเหนือ

จดทะเบียนบริษัทภาคใต้

จดทะเบียนทุกเขตในกรุงเทพฯ

จดทะเบียนบริษัทเขตบางบอน | จดทะเบียนบริษัทเขตทุ่งครุ | จดทะเบียนบริษัทเขตทวีวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตบางนา | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสามวา | จดทะเบียนบริษัทเขตวังทองหลาง | จดทะเบียนบริษัทเขตสะพานสูง | จดทะเบียนบริษัทเขตคันนายาว | จดทะเบียนบริษัทเขตสายไหม | จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางแค | จดทะเบียนบริษัทเขตวัฒนา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดพร้าว | จดทะเบียนบริษัทเขตราชเทวี | จดทะเบียนบริษัทเขตดอนเมือง | จดทะเบียนบริษัทเขตจอมทอง | จดทะเบียนบริษัทเขตสวนหลวง | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองเตย | จดทะเบียนบริษัทเขตประเวศ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางคอแหลม | จดทะเบียนบริษัทเขตจตุจักร | จดทะเบียนบริษัทเขตบางซื่อ | จดทะเบียนบริษัทเขตสาทร | จดทะเบียนบริษัทเขตบึงกุ่ม | จดทะเบียนบริษัทเขตดินแดง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางพลัด | จดทะเบียนบริษัทเขตราษฎร์บูรณะ | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองแขม | จดทะเบียนบริษัทเขตภาษีเจริญ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางขุนเทียน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกน้อย | จดทะเบียนบริษัทเขตตลิ่งชัน | จดทะเบียนบริษัทเขตคลองสาน | จดทะเบียนบริษัทเขตห้วยขวาง | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกอกใหญ่ | จดทะเบียนบริษัทเขตธนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพญาไท | จดทะเบียนบริษัทเขตสัมพันธวงศ์ | จดทะเบียนบริษัทเขตยานนาวา | จดทะเบียนบริษัทเขตลาดกระบัง | จดทะเบียนบริษัทมีนบุรี | จดทะเบียนบริษัทเขตพระโขนง | จดทะเบียนบริษัทเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | จดทะเบียนบริษัทเขตปทุมวัน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางกะปิ | จดทะเบียนบริษัทเขตบางเขน | จดทะเบียนบริษัทเขตบางรัก | จดทะเบียนบริษัทเขตหนองจอก | จดทะเบียนบริษัทเขตดุสิต | จดทะเบียนบริษัทเขตพระนคร