พาณิชย์’ เร่ง ตรวจสอบล้งผลไม้ (ทุเรียน) หลังพบปัญหาร้องเรียนทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐาน

พาณิชย์’ เร่ง ตรวจสอบล้งผลไม้ (ทุเรียน) หลังพบปัญหาร้องเรียนทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐาน
ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักเพื่อรักษาตลาดต่างประเทศ
พร้อมเร่งประสานกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานก่อนการส่งออก
                  กระทรวงพาณิชย์ เร่งตรวจสอบล้งผลไม้ โดยเฉพาะล้งทุเรียน หลังพบปัญหาร้องเรียนทุเรียนไทยที่ส่งออกไม่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นพบเกิดจากเกษตรกรขายทุเรียนเหมาสวนทำให้ทุเรียนผสมกันระหว่างทุเรียนสุกกับทุเรียนอ่อน วอนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงคุณภาพทุเรียนเป็นหลักเพื่อรักษาตลาดต่างประเทศ พร้อมเร่งประสานกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบและกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องได้มาตรฐานก่อนส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ
                  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าผู้นำเข้าทุเรียนต่างประเทศร้องเรียนว่าทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐาน และพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนทำให้ไม่สามารถรับประทานได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) จึงได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบล้งผลไม้ (ทุเรียน) พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนที่จะส่งทุเรียนออกจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เบื้องต้นพบว่า เกิดจากเกษตรกรขายทุเรียนยกสวนทำให้ทุเรียนมีการผสมกันระหว่างทุเรียนสุกกับทุเรียนอ่อน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทุเรียนไทยกำลังทยอยออกผลผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เกษตรกรจึงเร่งตัดทุเรียนออกจำหน่าย ทำให้ทุเรียนที่ส่งออกไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นทุเรียนอ่อน จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการค้าทุเรียนให้คำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักเพื่อรักษาตลาดต่างประเทศ”
                  “จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ตลาดส่งออกหลักของทุเรียนไทย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ซึ่งผู้บริโภคในประเทศดังกล่าวนิยมบริโภคทุเรียนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็พบว่า ยังมีผู้บริโภคบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจถึงการบริโภคทุเรียนว่าควรจะต้องส่งกลิ่นหอมและสุกก่อนจึงจะรับประทานได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งออกทุเรียนทั้งที่สุกแล้วและรอระยะเวลาการสุกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเมื่อไปถึงตลาดปลายทางผู้จัดจำหน่ายในประเทศนั้นๆ ได้นำทุกเรียนทั้งหมดออกจำหน่ายทันที โดยไม่ทราบว่าทุเรียนนั้นสุกหรือไม่ เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานจึงได้ทุเรียนที่ยังไม่สุก ทำให้ลูกค้าตำหนิและขอเงินคืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้สั่งการไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยรวมทั้งทุเรียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการบริโภคผลไม้อย่างถูกต้อง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ส่งออกก่อนส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย”
                   “ปัจจุบันล้งผลไม้ในประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย โดยเป็นนิติบุคคลที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.42 ของจำนวนล้งที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจทั้งล้งไทยและล้งที่ร่วมลงทุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพล้งไทยให้มีความเข้มแข็งและต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้นวัตกรรมช่วยในการขยายตลาด เช่น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce มาช่วยในการขยายตลาด โดยได้มีการเปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @ จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางผลไม้ออนไลน์ของภูมิภาคตะวันออกและใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น”
                    อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งประสานไปยังกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบและกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องได้มาตรฐานก่อนการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ เพื่อให้ทุเรียนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยประเภทต่างๆ ไปยังต่างประเทศในระยะยาวอีกด้วย
********************************
 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                                                ฉบับที่ 63 / วันที่ 16 พฤษภาคม 2560