ระวังต้องรับผิดชอบร่วมด้วย ลืมหัก หรือ หักขาด

#จ่ายเงินแล้ว #ไม่ได้หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หรือ #หักขาดไป #ผู้จ่ายเงิน #ต้องร่วมรับผิด
ตาม ม.54 ประมวลรัษฎากร

มาตรา 54 ถ้าผู้จ่ายเงินตามมาตรา 50 และมาตรา 53 มิได้หักและนำเงินส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินภาษีไว้ตามมาตรา 50 หรือมาตรา 53 แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่าจำนวนที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้วนั้น และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว

ศึกษาเพิ่มได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ::

http://www.rd.go.th/publish/3564.0.html

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html