รับจดทะเบียนบริษัททำเกษตร

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท

ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท
ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด

รับจดทะเบียนบริษัททำเกษตร

ไม่ว่าใครก็อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองกันทั้งนั้น อาจเริ่มต้นจากทำอะไรเล็กๆหากพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็อาจมีแนวโน้วกลายเป็นช่องทางหารายได้หลักเลยก็ได้ อาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานก็คือทำเกษตร เป็นอาชีพที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวอีกด้วย หากประสบความสำเร็จก็จะเป็นการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นไปทั้งด้านรายได้และสภาพแวดล้อม

สำหรับผู้อยากทำเกษตรควรเริ่มต้นจากความสนใจและเหมาะสม นอกจาก 2 อย่างนี้ เบื้องต้นมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนการทำเกษตรไปดูกัน

1. เลือกทำความเข้าใจการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที หากคิดทำเกษตรสิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือพื้นที่ เป็นที่ของคุณหรือพื้นที่อื่น ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นเหมาะกับการทำเกษตรอะไร เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศและปัจจัยต่างๆหรือไม่

2.ความอดทนของคุณมีมากพอหรือยัง ถามตัวเองก่อนว่าพร้อมและมีความมานะมากพอไหม เพราะการทำเกษตรไม่ใช่แค่ทำงาน 8 ชม. และกลับเหมือนพนักงานประจำทั่วไป บางประเภทต้องเริ่มต้นงานตั้งแต่เช้ามืด แต่ละวันต้องเผชิญลมฟ้าอากาศ หากยังไม่พร้อมก็อย่างพึ่งรีบร้อน

3.ทำความเข้าใจเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่ายจุกจิกนั้นมีหลายหลายไม่เพียงแค่ซื้อมาขายไป การทำเกษตรตั้งใช้เวลา และมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยในงานของคุณ

4.ช่องทางการจัดจำหน่าย สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมีผลผลิตก็ต้องทำการขาย ต่อให้ผลผลิตของคุณดีและมีคุณภาพมากมายเท่าไหร่ แต่ช่องทางการจัดจำหน่ายไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า ก็จะทำให้เหนื่อยฟรี ฉะนั้นจึงต้องวางแผนก่อนทำเกษตร ไม่ใช่ทำไปก่อนแล้วค่อยหาทางขาย

5.เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติ เผื่อใจและต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของ ดิน ฟ้า อากาศ ที่ไม่สามารถกำหนดได้ ต้องคิดวางแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดขึ้น

6.คนงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ปฏิเสธไม่ได้กับการจ้างแรงงาน เพราะไม่ว่ากิจการใดก็ต้องอาศัยคนทำงาน แต่ก็คิดและวางแผนให้เหมาะกับงานและต้นทุน ไม่มากไม่น้อยไป

7.ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณคิดทำเกษตรแบบจริงจัง คุณต้องใฝ่รู้และพร้อมยอมรับเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานเกษตร เทคนิคต่างๆ ทั้งหมดก็เพื่อผลผลิตของการทำเกษตรคุณ

 

หากอยากทำการเกษตรเพื่อสร้างธุรกิจ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำกับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ กับ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป รับจดทะเบียนบริษัททำเกษตร รับจดทะเบียนบริษัทต่างๆและดูแลงานด้านบัญชี พร้อมสื่อการตลาดทุกรูปแบบ ครบวงจร

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท

ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม
หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด
*********************

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ
ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 บาท

*** สิทธิพิเศษมากมาย โปรดติดต่อ Line@ : @chonlatee เพื่อรับข้อเสนอ หรือสอบถาม โทร : 083-622-5555

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
ในการจดทะเบียนบริษัท ถ้าได้ดําเนินการทุกขั้นนตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทํา หนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายใน วันเดียวก็ได้
1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ ได้ประชุมกันนั้น
4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชําระเงินค่าหุ้นเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ รับจดทะเบียนบริษัท
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค่า *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ํากว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจํานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
9. จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ) *ดูตัวอย่างการกําหนดอํานาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
14. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดดวงตรา*
15. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สาขา
บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอํานาจกรรมการไม่ได้กําหนดให้ต้อง ประทับตราสําคัญด้วย

ป้ายกำกับ

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท 2 คน จดทะเบียนบริษัทcovid2564 จดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย จดทะเบียนบริษัทบุคคลรายได้เยอะ จดทะเบียนบริษัทสรรพกรเรียก จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ 2 คน จดทะเบียนบริษัทโควิด2021 จดทะเบียนในช่วงcovid ทำบัญชีรายเดือน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปิดงบการเงินCovid-19 ปิดงบการเงินช่วงโควิด19 ปิดงบการเงินย้อนหลัง ปิดงบการเงินโควิด-19 ปิดงบย้อนหลังหลายปี ปิดงบเปล่าย้อนหลัง ยื่นงบการเงินล่าช้า ยื่นงบย้อนหลัง ยื่นภาษีย้อนหลัง ยื่นภาษีร้านค้า รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย รับจดทะเบียนบริษัท ซื้อที่ดินต่างชาติ รับจดทะเบียนบริษัท ซื้อบ้านต่างชาติ รับจดทะเบียนบริษัทดูช่วงเวลาดี รับจดทะเบียนบริษัทดูฤกษ์ รับจดทะเบียนบริษัทวันดี รับจดทะเบียนใกล้ฉัน รับจัดการมรดก รับทำบัญชี รับทำบัญชีชาวต่างชาติ รับทำพินัยกรรม รับปิดงบการเงินชาวต่างชาติ รับปิดงบบริษัทต่างชาติ ซื้อที่ดิน รับปิดงบบริษัทต่างชาติ ซื้อบ้าน รับวางระบบบัญชี ลดชื่อคนจดบริษัทเหลือ2คน ลดผู้ถือหุ้น วางระบบบัญชี หาผู้สอบบัญชี เข้าสู่ระบบภาษี เคลียร์ปัญหาภาษี เปิดบริษัท เปิดบริษัทแต่ไม่เคยปิดงบ