รับจดทะเบียนบริษัทบ่อปลา

//รับจดทะเบียนบริษัทบ่อปลา

รับจดทะเบียนบริษัทบ่อปลา

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท

ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท
ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด

รับจดทะเบียนบริษัทบ่อปลา

การเกษตร ไม่ใช่มีเพียงแค่ ทำสวน นา ไร่ อีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างตลาดได้อย่างหลากหลาย และสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน คือ การประมง การทำ “บ่อปลา” ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่พัฒนาจากธุรกิจครัวเรือนให้เป็นอุสาหกรรมได้ และเป็นความต้องการของตลาด ราคาซื้อขายสร้างเงินให้มากมาย

การเลี้ยงส่วนใหญ่เน้นเพื่อบริโภคในครัวเรือน และอีกส่วนก็ทำการเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย์มีทั้งการเลี้ยงในกระชังและบ่อดิน  การทำบ่อปลาถือว่าเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ที่เจริญเติบโตเร็ว เป็นที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นสัตว์น้ำที่นิยมนำมาประกอบอาหารและส่งเป็นสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศ ในลักษณะของปลาแล่เนื้อสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาสนใจเพาะเลี้ยงจำหน่ายในเชิงธุรกิจในรูปแบบของบ่อดินขนาดใหญ่ และในกระชังตามริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา เมื่อทำในรูปแบบเชิงธุรกิจการจดทะเบียนธุรกิจจึงสำคัญต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

สำหรับท่านใดที่สนใจปรึกษาเรื่องงานจดทะเบียนธุรกิจ เราบริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป พร้อมยินดีบริการงานจดทะเบียน และดูแลด้านงานบัญชี เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินอย่างราบรื่น

รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 9,500 บาท

ราคารวม VAT7% ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 9,500 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม
หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด
*********************

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ
ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
รายงานการประชุมตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 บาท

*** สิทธิพิเศษมากมาย โปรดติดต่อ Line@ : @chonlatee เพื่อรับข้อเสนอ หรือสอบถาม โทร : 083-622-5555

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
ในการจดทะเบียนบริษัท ถ้าได้ดําเนินการทุกขั้นนตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทํา หนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายใน วันเดียวก็ได้
1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ ได้ประชุมกันนั้น
4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชําระเงินค่าหุ้นเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการ รับจดทะเบียนบริษัท
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจําบ้านของที่ตั้งสํานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค่า *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ํากว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจํานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
9. จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ) *ดูตัวอย่างการกําหนดอํานาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
14. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกําหนดดวงตรา*
15. ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่สาขา
บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอํานาจกรรมการไม่ได้กําหนดให้ต้อง ประทับตราสําคัญด้วย

Tags

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทcovid2564 จดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย จดทะเบียนบริษัทบุคคลรายได้เยอะ จดทะเบียนบริษัทสรรพกรเรียก จดทะเบียนบริษัทโควิด2021 จดทะเบียนบริษัทในช่วงcovid จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนน่าน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสกลนคร จดทะเบียนออนไลน์กรุงเทพโควิด จดทะเบียนในช่วงcovid จดบริษัทกรุงเทพปลอดโควิด จดบริษัทปลอดcovid ทำบัญชี ทำบัญชีรายเดือน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปิดงบการเงินCovid-19 ปิดงบการเงินช่วงโควิด19 ปิดงบการเงินโควิด-19 รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทขายกาแฟ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดเชียงราย รับจดทะเบียนบริษัท ซื้อที่ดินต่างชาติ รับจดทะเบียนบริษัท ซื้อบ้านต่างชาติ รับจดทะเบียนบริษัทดูช่วงเวลาดี รับจดทะเบียนบริษัทดูฤกษ์ รับจดทะเบียนบริษัททำนาแปลงใหญ่ รับจดทะเบียนบริษัททำเกษตร รับจดทะเบียนบริษัทบ่อปลา รับจดทะเบียนบริษัทรัฐวิสาหกิจชุมชน รับจดทะเบียนบริษัทวันดี รับจดทะเบียนบริษัทเกษตรกร รับจดทะเบียนบริษัทโคกหนองนา รับจดทะเบียนบริษัทในช่วงโควิด รับจดทะเบียนใกล้ฉัน รับจัดการมรดก รับทำบัญชี รับทำบัญชีชาวต่างชาติ รับทำพินัยกรรม รับปิดงบการเงินชาวต่างชาติ รับปิดงบบริษัทต่างชาติ ซื้อที่ดิน รับปิดงบบริษัทต่างชาติ ซื้อบ้าน รับวางระบบบัญชี วางระบบบัญชี อยู่บ้านจดทะเบียนบริษัท
By | 2021-05-04T15:42:50+07:00 May 4th, 2021|จดทะเบียนบริษัท|0 Comments

About the Author: