ว่าด้วยเรื่องตราประทับ 

ว่าด้วยเรื่องตราประทับ 

คิดว่าจะเปิดกิจการ คำถามแรกๆ มักจะถามกันว่า ตราประทับกิจการตรายางกิจการต้องทำอย่างไร และเชื่อว่าหลายท่านไม่ทราบ บางท่านอาจเคยทำผิด ต้องทำให้เสียเวลาทำ หลายรอบ วันนี้เลยขออนุญาต อธิบายเบื้องต้น คร่าวๆ ให้ทราบดังนี้

ตราประทับ จะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
> ในกรณีตราประทับ มีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในตราประทับนั้น ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ 
> และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย กรณีเป็นดวงตราของบริษัทจะใช้เฉพาะชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ หากดวงตรามีการระบุชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท ต้องแสดงประเภทนิติบุคคล ดังนี้

กรณีบริษัทจำกัด 
>ภาษาไทย ต้องมีคำว่า ” บริษัท … จำกัด “ ห้ามย่อ เป็นอย่างอื่น เช่น บจก. ฯ
>ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า ” Co., Ltd. หรือ Company Limited หรือ Corporation Limited หรือ Corp., Ltd. ”

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด 
>ภาษาไทย ต้องมีคำว่า ” ห้างหุ้นส่วนจำกัด “ ห้ามย่อ เป็นอย่างอื่น เช่น หจก. ฯ
>ภาษาอังกฤษ ต้องมีคำว่า ” Limited Partnership

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dbd.go.th