สิ้นสภาพ บุคคล ไม่พ้นภาระภาษี

 บุคคลใดจะมีสิทธิหรือต้องทำหน้าที่ใดๆนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ว่าต้องมีสภาพบุคคลเท่านั้น[1]ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะสามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายตั้งแต่เมื่อใดและอย่างไรบ้างแต่เนื่องจากตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนจึงได้มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าสภาพบุคคลนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อตายซึ่งหมายความว่าสภาพบุคคลนั้นเองเมื่อมีการเริ่มก็ย่อมมีวันสิ้นสุดลงไปพร้อมกับสิทธิและหน้าที่ทั้งหลายที่กฎหมายได้กำหนดไว้เช่นกันในส่วนของภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร สิทธิและหน้าที่ของบุคคลจะเป็นอย่างไรบ้าง พิจารณาเนื้อหาตามลำดับได้ดังนี้
1. สาระสำคัญ[2]
เนื่องจากการสิ้นสภาพบุคคลเป็นตัวกำหนดวันสิ้นสุดการมีสิทธิและหมดหน้าที่ของบุคคลดังนั้น