ห่วงใยตัวเองสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40

วันนี้นึกครึ้มอกครึ้มใจไปนั่งชิลล์ทานข้าวแกงกับโอเลี้ยงที่ตลาดโต้รุ่งใกล้ๆบ้าน แอบได้ยินพ่อค้าแม่ค้าคุยกันเรื่องจะชวนกันไปสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม    ฟังแล้วแอบดีใจแทนประกันสังคมที่คนทำมาค้าขาย เขาสนใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง
ผู้ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ คือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้างทั่วไป  โดยอายุจะต้องอยู่ระหว่าง 15 – 60 ปี หลักประกันที่สมาชิกจะได้รับจะมีให้ 2 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)  จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย  เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพและเงินค่าทำศพ 

ทางเลือกที่  2 จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย  เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ  เงินค่าทำศพ และกรณีชราภาพ 
สิทธิที่จะได้รับ สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 จะไม่มีบัตรรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาล  แต่สามารถใช้สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพของตนเองตามปกติ ประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ให้  หากจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนวันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 วัน โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

กรณีทุพพลภาพ เงินทดแทนการขาดรายได้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน
กรณีตาย ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12เดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย จะได้เงินค่าทำศพ จำนวน 20,000 บาท

กรณีชราภาพ ต้องจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 2 จึงจะได้รับสิทธิ โดยจะได้รับสิทธิเมื่อ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป (ลาออก)

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ ดังนี้
1. สามี ภริยา บิดาและมารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่าๆ กัน 
2. กรณีไม่มีผู้มีสิทธิตามข้อ 1 ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ

ดังนั้น ควรทำความเข้าใจในแต่ละทางเลือกก่อนตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสำหรับคุณ ตัดสินใจแล้ว ไปสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่)