เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีมีอะไรบ้าง

ใกล้ถึงรอบบัญชีใหม่แล้ว  เรามาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจ ที่จะต้องจัดเก็บและผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญขีจะเรียกดูกันเถอะ

  1. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

2. ภพ.01

3. ภพ.09

4. ภพ.20

5. บอจ.5 (กรณีเป็นบริษัท)

6. ทะเบียนทรัพย์สิน

7. งบการเงินของปีก่อน

8. สัญญาต่าง ๆ  เช่น สัญญาจ้างเหมางาน , สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น

9. ภงด.50 / ภงด.51